Solidárny balík opatrení pre osoby postihnuté konfliktom na Ukrajine

Len ťažko si vieme predstaviť, pred akým peklom utekajú ľudia ochotní zanechať svoje domovy v snahe ochrániť seba a svoje rodiny. Avšak namiesto bezpečia sa u nás stávajú obeťami druhý raz – obeťami čiernej práce či nútenej prostitúcie.

Týmto nástrahám kapitalizmu ale čelíme všetky a všetci a veľmi ľahko sa v podobnej situácii môžeme ocitnúť aj my. Aj preto navrhujeme zaviesť nasledujúce opatrenia, ktoré zvýšia kvalitu života nás, ako aj osôb v núdzi.

1. PRÁVO NA STRECHU NAD HLAVOU

Štát, v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, musí zabezpečiť dostatok dostupného nájomného bývania. Prednostne sú tieto byty vyhradené pre obyvateľstvo SR a pre osoby utekajúce z rizikových oblastí (regióny zasiahnuté konfliktami, humanitárnymi a prírodnými katastrofami).

2. SKRÁTENIE PRACOVNEJ DOBY A REKVALIFIKÁCIA

Zavedenie 4-dňového pracovného týždňa, počnúc veľkými podnikmi, rozšíri dostupné pracovné miesta v dlhodobom horizonte. V krátkodobom horizonte musí byť zavedený systém rekvalifikačných kurzov pre všetky osoby bez práce spojených s finančným bonusom, vďaka čomu budú môcť ľudia nájsť uplatnenie čím najskôr a bez finančnej ujmy. Ďalšie krátkodobé opatrenia musia byť dohodnuté na báze tripartity.

3. PRÁVO NA PRÁCU
Práceschopné obyvateľstvo SR musí mať zabezpečenú prácu za dôstojnú mzdu. To bude zabezpečené skrátením pracovnej doby. Rovnako tak toto právo musia mať zabezpečené osoby z rizikových oblastí. Vďaka rozšíreniu pracovných príležitostí a práva na prácu tak nedôjde ku “kradnutiu pracovných miest” cudzincami.

4. UĽAHČENIE LEGÁLNEJ PRÁCE OSOBÁM TRETÍCH KRAJÍN
Osoby prichádzajúce z rizikových krajín musia mať po príchode na Slovensko zabezpečené plynulé zaradenie sa do pracovného života aby sa nestali obeťou obchodu s ľuďmi a čiernej práce. Preto musia mať ľudia utekajúci z nebezpečných oblastí zabezpečené pracovné povolenie bez zbytočnej byrokracie na princípe solidarity: Ministerstvo zahraničných vecí nech vytvorí zoznam rizikových oblastí – osoby z týchto oblastí budú mať automaticky právo na pomoc s usadením sa, nájomné bývanie, spolu s legálnou a dôstojnou prácou.

Tieto opatrenia pomôžu všetkým, ako obyvateľstvu Slovenska, tak i všetkým ľuďom v núdzi bez toho, aby ktokoľvek utrpel akúkoľvek ujmu. Právo na prácu a strechu nad hlavou je však predovšetkým v priamom rozpore s kapitalistickou logikou, vďaka čomu sa tak pomaly ale isto posunieme bližšie k prekonaniu tohto neľudského systému.

en_GBEN