KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

Program hnutia

Zvolenský snem hnutia prijal program hnutia pre tieto komunálne voľby. Ide o základné hodnotové zásady, ku ktorým sa zaväzujú všetci kandidujúci za hnutie Socialisti. Niektoré oblasti sú pre Vašu obec, mesto, či kraj viac dôležité, iné menej – tento program je preto všeobecný, aby si v ňom každý región našiel odpovede na svoje najpálčivejšie otázky.

V záujme seniorov, ich spokojnosti a dobrého  psychického aj zdravotného  stavu, je žiadúce priamo v obciach, kde títo ľudia žijú, rozvíjať formy opatrovateľskej služby zabezpečovanej obcou, aby ich nebolo treba posielať do domovov dôchodcov. Popri tom vytvárať podmienky pre tzv. denné stacionáre pre odkázaných seniorov  a služby súvisiace so starostlivosťou o seniorov (doprava k lekárovi, vyzdvihovanie liekov ap.)

Podpora predškolskej výchovy a vzdelávania, starostlivosť o výchovu a vzdelávanie žiakov na základných školách. Ide o budovanie kapacít predškolských zariadení, rozvoj materiálnych podmienok pre vzdelávanie a výchovu (napr. budovanie telocviční…, organizovanie záujmovej činnosti, rozvoj športu pre deti a mládež vrátane branných športov ap.).

Podporovať a rozvíjať spoločenskú a kultúrnu činnosť v obci, ako prostredníctvom financovania, tak i organizovaním podujatí či sprístupňovaním a údržbou kultúrneho a historického dedičstva.

Rozvoj služieb – maloobchod, poštové služby, doprava. Cieľom je nielen zvýšiť zamestnanosť v obci ale aj zvýšenie kvality života obyvateľov obce.

Budovanie a údržba komunikácií v obci s ohľadom na zvýšenie dopravnej bezpečnosti – chodníky pre peších, cyklochodníky, spomaľovače, turistické atrakcie –  zvýšenie bezpečnosti, podporí sa turistický ruch a príležitosti na podnikanie… Takisto je príležitosťou podpora a presadzovanie obchvatov obcí.

Presadzovať založenie sociálneho podniku na úrovni obce, mesta či kraja. Budovanie sociálneho podnikania je v súlade s politickým programom hnutia z roku 2020 (body 2 a 3). Sociálny podnik založený samosprávou pomáha znižovať nezamestnanosť, šetriť financie samosprávy a posilňovať jej sebestačnosť. Zvolení kandidáti za hnutie môžu v prípade založenia sociálneho podniku slúžiť ako príklad dobrej praxe – demonštrovať verejnosti, že aj podnik, ktorý uprednostňuje verejnoprospešný, alebo komunitnoprospešný záujem pred maximalizáciou zisku, môže stabilne fungovať.

Znižovanie teploty verejných priestranstiev pomocou výsadby stromov a vhodných tepelne odolných tráv a rastlín. Presadzovanie zadržiavania vody v pôde obnovou korýt a brehov vodných tokov a pomocou vodoretenčných depresií. Zabezpečenie potravinovej bezpečnosti presadzovaním pestovania teplu a suchu odolných odrôd ak v obci pôsobí sociálny či obecný poľnohospodársky podnik.

Presadzovanie priamej demokracie v rozhodovaní o rozpočte na komunálnej úrovni. Chceme, aby ľudia mohli hlasovať o navýšení rozpočtu pre konkrétne služby či projekty s možnosťou navrhovať vlastné projekty. Hlasovanie o rozpočte musí byť pre samosprávu záväzné a musí byť zabezpečené tak, aby bolo dostupné a reprezentatívne.

Podporovať modernizáciu obcí na báze nových informačných technológií s cieľom rozvoja obce a zlepšenia i skvalitnenia života všetkých obyvateľov.

Naše kandidátky a kandidáti vo voľbách 2022

30

kandidáti na predsedu VÚC

0

kandidujú na poslanca/kyňu VÚC

30

kandidujú na čelo obce/mesta

0

kandidujú do ObZ/MsZ

Kandidujú za županov:

Kandidujú do župného zastupiteľstva:

Bratislavký kraj
Moje priority:
– participatívny rozpočet
– zakladanie sociálnych podnikov
– budovanie multifunkčných ihrísk pre mládež, revitalizácia zelených plôch
– efektívne odpadové hospodárstvo a znižovanie environmentálnej záťaže
– výstavba nájomných bytov
– zefektívnenie hromadnej dopravy
– budovanie dostupnej a bezpečnej infraštruktúry
– starostlivosť o seniorov a ZŤP
Košický kraj

Lepšie Slovensko je možné – začíname v Michalovciach!

Som kandidátom s číslom 22. Moje priority sú: sociálna oblasť a zdravotníctvo, pomoc seniorom a zdravotne znevýhodneným občanom

Nitriansky kraj

Kraj môže vytvárať nové pracovné miesta aj mimo krajského mesta, môže naštartovať poľnohospodárstvo, budovať nájomné byty či vytvárať podmienky na využívanie lacnejších a ekologickejších zdrojov energie. A popri tom všetkom šetriť krajské prostriedky.

Ponúkam program, v ktorom kraj nie je obmedzene chápaný ako údržbár, ktorý len svieti a kúri v školách a múzeách. Ale naopak – využíva všetky dostupné možnosti a snaží sa s pomocou moderných inovácií obnovovať a zachovávať to tradičné.

Vždy mala sen vytvoriť chránenú dielňu a splnila si ho. Je maximálne flexibilná, aby každému hendikepovanému kolegovi ušila prácu na mieru.
(z rozhovoru s Melindou Mikleovou)

Chcem pomáhať vzniku sociálnych podnikov, ktoré by mohli pomôcť v doprave, výstavbe, a poľnohospodárstve. Tiež chcem rozvinúť potenciál kraja vo využívaní potenciálu geotermálnej energie na lacnejšie a ekologickejšie kúrenie.

Chcem prispieť k rozvoju mesta Zlaté Moravce a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Budem sa venovať hlavne problematike verejnej dopravy v regióne, pretože táto oblasť je dlhodobo na okraji záujmu. Chcem podporovať rozvoj vidieka a cestovného ruchu v Nitrianskom samosprávnom kraji. Budem dohliadať aby boli verejné obstarávania transparentné.

Chcem zastaviť odchod šikovných ľudí a chcem podporiť rozhodnutia, ktoré by v rámci možností na krajskej úrovni pomohli ľudom v našom regióne. Preto mojou najväčšou prioritou je podpora sociálnych podnikov poctivých malých a stredných podnikov v Nitrianskom kraji.

Najlepšia pomoc pre občanov a región je konkrétna vecná a trvácna pomoc bez marketingového používania pekných fráz. Ľudia v regióne potrebujú cenovo dostupné bývanie, a pomoc vytvorením a zachovaním vhodných pracovných miest v regióne, a to s dostupnosťou, za dôstojnú a rastúcu mzdu.  

V čase krízy potrebujeme ľudský a zodpovedný prístup. V krajskom zastupiteľstve budem preto presadzovať záujmy ľudí, nie zisku.

Banskobystrický kraj

Náš kraj má bohatú, hrdú históriu a ešte bohatšie prírodné zdroje. Máme na čom stavať, no musíme zabezpečiť rovnomerný rozvoj a zamerať sa na najslabšie regióny, pretože tak ako sa vraví, reťaz je taká silná, ako silný je jej najslabší článok. Viac o programe tu

Trenčiansky kraj

20 rokov praxe v poľnohospodárstve vo vedúcej funkcii v živočíšnej výrobe. Posledných 10 rokov sa venujem gastropodnikaniu, manažujem reštauračné zariadenie v Považskej Bystrici. Celý profesný život mám rozhodujúcu úlohu vo vedení kolektívu pracovníkov. Snažím sa prispôsobiť stratégiu a kvalitu života pravidlám dnešnej uponáhľanej doby.

Buďte si istí, dôstojný život zabezpečia socialisti!

Trnavský kraj

Jadrový inžinier za svetlejšiu budúcnosť kraja.

Odborník na bezpečnosť za dôstojný a stabilný život v kraji.

IT špecialista za ľudský prístup v kraji.

Ľudskosť a nápomocnosť na prvom mieste.

Prešovský kraj
Žilinský kraj

Kandidujú do čela miest a obcí:

Banskobystrický kraj

Všetci sú presvedčení, že Zvolen sa akosi zasekol a treba ho posunúť. Vaša dôvera a podpora je pre mňa hnacou silou tak ako v minulosti, keď sa nám spolu podarilo zo Zvolena urobiť moderné a dynamické mesto. Vytvorili sme priateľskú atmosféru, kde sme sa navzájom počúvali, zbytočne nehádali, dôverovali si. Naplno sme sa sústredili na rozvoj mesta. Pamätáte?

Chcem to aj teraz urobiť pre vás a s vami.

Vladimír Maňka kandiduje ako nezávislý kandidát s oficiálnou podporou hnutia Socialisti.sk

Obecný poslanec a poctivý podnikateľ v oblasti poľnohospodárstva. Odmieta pohodlnosť a je pripravený zakladať sociálne podniky a zatočiť so šafárením s obecnými financiami.

Košický kraj

Z Michaloviec chcem spraviť transparentné, moderné a sebavedomé mesto atraktívne pre turizmus. Pomocou Úradu hlavného architekta, auditu parkovacej politiky a prvkoch priamej demokracie spoločne vytvoríme Michalovce otvorené ľuďom.

Budem aktívne spolupracovať s malými a strednými podnikmi na tvorbe pracovných miest v našom meste. Zároveň sa postarám o dostupné nájomné byty, aby mladé rodiny mohli v Michalovciach ostať žiť a pracovať. Rozvoj športu a rekreačných zariadení považujem za samozrejmosť – od verejných fontánok s pitnou vodou až po relax na čistých brehoch Laborca či mestskom kúpalisku.

Modernizácia energetických sietí a efektívne nakladanie z odpadom sú nevyhnutné pre čistejšie a ekologickejšie mesto. Zasadím sa o výstavbu úseku diaľnice D1 Bidovce–Michalovce. 

(video)

Trenčiansky kraj

V nasledovnom krízovom období, potrebuje na čele mesta stáť nie len manažérsky schopný človek v peknej kravate, ale predovšetkým človek vysokých morálnych a etických hodnôt. Človek ktorý nebude myslieť len na biznis prostredie a vlastné zabezpečenie.

To, čo sľubujem, splním. Slovo totiž robí človeka. Ivanovciam ponúkam zmenu a dlhoročné skúsenosti profesionála.

Mojimi prioritami sú:
-digitalizácia obce
-digitalizácia vývozu odpadu
-boj s nedostatkom vody počas leta
-oživenie kultúry
-budovanie obecnej komunity
Trnavský kraj

Ľudskosť a nápomocnosť na prvom mieste.

Žilinský kraj

Som otec, manžel, vlastenec. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblastí plánovania, riadenia, vzdelávania a vedenia na úrovni Generálneho štábu OS SR a v medzinárodných štruktúrach som pripravený s Vašou pomocou spraviť z našej obce súdržnú, sebestačnú, modernú a funkčnú komunitu.

Moje priority:
– moderná infraštruktúra
– energetická sebestačnosť obce
– rozšírenie a skvalitnenie školy a škôlky
– podpora turistiky a podnikania
– transparentná a súdržná obec
– podpora miestnej kultúry a športu

Kandidujú do obecných či mestských zastupiteľstiev:

Bratislavský kraj
 • Mgr. Beáta Novomeská (mesto, m.č. Petržalka)
 • Miroslav Polák (m.č. Karlova Ves)
 • Erik Mikletič
 • Andrea Grujbárová
 • Radoslav Tomášek
 • Peter Mráz
Banskobystrický kraj
 • Štefan Majoroš
 • Ladislav Samko
 • Jana Dojčárová
 • Radoslav Samko

Zuzana Kúdelková

Juraj Kupec

Jozef Káplár

Hana Antalová

Dominika Tomášiková

Marián Kubacký

Košický kraj
 • Vlastimil Horňák (Košice-Západ)
 • Daniel Antal (Košice-Barca)
 • Dušan Pracko (Košice-Barca)
 • Ivo Čabra( Košice-Barca)
 • Beáta Brunová (Košice-Barca)
 • Martin Štunda
 • Oliver Petrík
 • Helena Elizeušová
 • Mgr. Miroslav Pomajdík

Peter Badida

Prešovský kraj
 •  Henrich Knuth
 • Maroš Sivák
 • Dušan Grundza
 • Dušan Šoma
 • Martin Pešta
 • Jozef Ferenc
 • Marek Pohlodko
 • Mgr. Jana Bubnárová
 • Peter Labant
 • Milan Antaš
 • Slavomír Slanina
 • Valér Simko
Nitriansky kraj
 • Martin Masaryk
 • Anton Kušš
 • Melinda Mikleová
 • Dávid Pavelka
 • Samuel Bielik
Trenčiansky kraj
 • Ing. Marko Pribula
 • Richard Gajdošík
 • Martin Jágrik
 • Jakub Rendvanský

Vladimír Kolarovský

 • Peter Kotrha
 • Miroslav Mikula
Trnavský kraj
 • Ľudovít Šoltés

Lars Schotte

 • Tomáš Oravec
 • Milan Halás

Peter Malár

Silvia Kuhajdová

Tibor Both

Žilinský kraj
 • Jaroslav Ďuriš
 • Mgr. Stanislav Pirošík
 • Mgr. Jozef Kocka
 • Mgr. Michal Paulovič
 • Zuzana Filová
 • Miloš Špánik

Marek Noga

 • Jaroslav Vrábel
 • Miroslav Dolník
sk_SKSK