Bezdomovectvo

Strecha nad hlavou je ľudské právo, bez ohľadu na to, čo viedlo k jej strate. Bez domova nie je možné opätovne začať viesť dôstojný život.

Presadzujeme preto politiku “housing first”, v rámci ktorej tiež treba zabezpečiť, aby boli postihnuté osoby schopné plniť podmienky spojené s užívaním bytu. Je nevyhnutné zmierňovať znevýhodnenie v prístupe na trh práce, pomáhať s reintegráciou po odchode z ústavných zariadení, ako i poskytovať bezpečné miesta pre osoby zažívajúce domáce násilie a rodinné problémy, (psychické) choroby, či závislosti. Rovnako treba prehĺbiť sekundárnu a terciárnu prevenciu, podporiť mapovanie kontaktných miest a rozširovanie kapacít existujúcich zariadení.

Podporujeme vznik (re)kvalifikačných vzdelávacích programov v štátnych školských inštitúciách. Tiež považujem za dôležité destigmatizovať túto tému v rámci občianskej náuky a prispieť tak tiež k prevencii.

sk_SKSK