Klíma

Zmena klímy je preukázateľne dôsledkom ľudskej činnosti už od Industriálnej revolúcie. Problémom nie je preľudnenie, ale neefektívne prerozdelenie zdrojov a výroba tovaru v kapitalistickej ekonomike. Tváriť sa, že klimatickú krízu možno zažehnať zmenami v osobnej spotrebe, alebo zakazovaním plastových slamiek je krátkozraké. Klásť vinu na bežného človeka je chyba.

Klimatická kríza hrozí rozvratom poľnohospodárstva, zhoršením pracovných podmienok, ako i celkovým zhoršením životných podmienok v obciach a mestách. Jednotlivé regióny, mestá, obce a komunity musia byť prispôsobené a pripravené včas na prejavy a dôsledky klimatickej zmeny. Naše hnutie sa hlási k medzinárodnej spolupráci a riešeniam klimatickej krízy, vzhľadom na jej globálny rozmer. Globálne vysťahovalectvo a spojené humanitárne krízy nemožno riešiť symptomaticky a samostatne.

V dôsledku klimatickej krízy tiež klesá úroda, či už vplyvom nestabilného počasia (striedania prívalových dažďov a dlhotrvajúceho sucha), degradáciou pôdy, alebo úhynu plodín a súvisiacich problémov v živočíšnej výrobe. Dosiahnutie potravinovej bezpečnosti či sebestačnosti je preto nevyhnutne späté s výskumom odolnejších a výnosnejších kultivarov.

Podobne sú dôležité vodozádržné opatrenia v prírode (napr. obnova korýt a ramien riek či močiarov a mokradí), ako i v obciach a mestách. Ochrana a aktívne sledovanie stavu podzemných vôd je nevyhnutné pre zamedzenie humanitárnej krízy na Slovensku.

Skrátenie pracovnej doby, obnova domácej ekonomiky a podpora udržateľnej zamestnanosti v regiónoch za asistencie štátu, spolu s rekvalifikačnými kurzmi, zabezpečí prácu pre všetkých, ktorí v súčasnosti pracujú v dlhodobo neudržateľných odvetviach. Uholné bane nestačí len zatvoriť – baníkom treba dať dobrú prácu.

Dočítajte sa viac:
en_GBEN