What do we want? Programme 2020
Základné piliere

01. | Vrátime štátu rozkradnutý majetok

02. | Zabezpečíme dôstojný život pre čestných a pracujúcich ľudí, najmä pre chudobných, handicapovaných a ohrozených.

03. | Prehĺbime demokraciu a ľudské práva na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach

04. | Výrazne investujeme do ochrany obyvateľstva pred následkami klimatickej zmeny

05. | Podporíme rozmach kultúry a inovácií, urobíme zo Slovenska modernú krajinu s rozvinutým školstvom, vedou a výskumom

06. | Stojíme na čele odporu proti vojnám a štrukturálnemu násiliu

Vrátime štátu rozkradnutý majetok
 1. Preskúmame pochybné privatizácie: Našou prioritou bude preskúmať privatizačné zmluvy zvlášť pri veľkých a ziskových podnikoch. Dôsledne vyhodnotíme plnenie všetkých podmienok zo strany privatizérov. V prípade ich nedodržania alebo porušenia uplatníme všetky zmluvné sankcie a pokiaľ to bude možné, od zmlúv odstúpime.
   

 2. Nefunkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku nahradíme novou právnou úpravou, ktorá zjednoduší podávanie podnetov a rozšíri okruh osôb, ktorým sa môže preverovať majetok.
   

 3. Umožníme anonymné podnety, zavedieme možnosť utajenia identity oznamovateľa, zrušíme povinnosť uvádzať na podnete podpis a odtlačok pečiatky, zrušíme povinnosť uvádzať konkrétny majetok nadobudnutý z nelegálnych zdrojov a postaráme sa o nemožnosť odložiť podnet pre formálne nedostatky.
   

 4. Znížime hranicu, o ktorú zistený majetok presahuje preukázateľné príjmy, aby bolo možné začať súdne konanie – z 1500-násobku minimálnej mzdy na 100-násobok.
   

 5. Zavedieme možnosť preskúmavať aj majetok blízkych osôb, majetok prepojených právnických osôb a majetok manažérov a zamestnancov právnickej osoby.
   

 6. Zavedieme časovo neobmedzenú možnosť pre prokurátora pozastaviť účinnosť právnych úkonov bez primeraného protiplnenia, ktorými preskúmavaná osoba nadobudla majetok alebo sa majetku zbavila, a týmto právnym úkonom odporovať.
   

 7. Zavedieme povinnosť predkladať majetkové priznanie pre všetky osoby s majetkom vyšším ako 500 000 eur, ktoré budú podliehať kontrole určeného úradu. Obíde sa tak povinnosť nahlasovať, ktorá sa nahradí systematickou kontrolou.
   

 8. Oddelíme kriminálnu a finančnú políciu od Prezídia Policajného zboru, aby mohli konať samostatne a nepodliehali žiadnym vplyvom vedenia Policajného zboru a Ministerstva vnútra. Inšpekcia Ministerstva vnútra SR musí byť nezávislým orgánom.
   

 9. Zavedieme osobitnú zložku prokuratúry, ktorá nebude podliehať Generálnej prokuratúre a ktorá sa špecializuje na stíhanie trestných činov korupcie, zneužitia právomocí verejného činiteľa, a aplikáciu nového zákona o preukazovaní pôvodu majetku – príkladom nám môže byť Rumunsko, kde boli po zavedení nezávislej protikorupčnej prokuratúry trestne stíhaní viacerí bývalí aj aktívni politici, vrátane predsedu vlády.
   

 10. Starostlivo zhodnotíme bilaterálne zmluvy medzi SR a tretími štátmi o ochrane investícii, najmä v snahe presadiť nenapadnuteľnosť legitímnych legislatívnych opatrení prijatých slovenským parlamentom a odstrániť možnosť investorov žalovať SR pred súkromnými arbitrážnymi súdmi. S týmto cieľom zvážime aj aj možnosť vypovedania zmlúv o ochrane investícii po uplynutí príslušného obdobia ich platnosti.

Znížime korupciu a zvýšime transparentnosť
 1. Zriadenie samostatnej inštitúcie Policajného zboru, ktorú bude riadiť prezident Policajného zboru.
   

 2. Zrušenie bezdôvodnej odvolateľnosti policajného prezidenta, aby ho bolo možné odvolať iba na základe presne zákonom vymedzených dôvodov.
   

 3. Zriadenie nezávislého a samostatného orgánu na vyšetrovanie sťažností a trestnej činnosti policajtov a iných príslušníkov.
   

 4. Rozšíriť právo navrhovať kandidátov na generálneho prokurátora aj na zástupcov právnickej verejnosti.
   

 5. Voliť generálneho prokurátora kvalifikovanou (namiesto nadpolovičnej) väčšinou prítomných poslancov, aby sa dosiahol širší konsenzus.
   

 6. Otvorenie Rady prokurátorov členom mimo prokurátorského prostredia.
   

 7. Zníženie vplyvu generálneho prokurátora v disciplinárnych konaniach prokurátorov presadením prvku verejnej kontroly do disciplinárnych senátov.
   

 8. Kvalitný a objektívny výber nových prokurátorov cez výberové komisie aj s kandidátmi mimo prokurátorov.
   

 9. Koniec rodinkárstva pri výbere sudcov, objektívny a nezávislý výber vďaka častejšiemu menovaniu členov komisií z osôb nepôsobiacich v justícii. Zmenou zloženia výberových komisii by sa okamžite zvýšila nezávislosť výberu tak, aby súdna moc nevyberala samu seba.
   

 10. Rovnoprávny prístup uchádzačov z iných právnických profesií k funkcii sudcu dôkladným zadefinovaním prípravného vzdelávania.
   

 11. Vyberať sudcov cez jednotný hodnotiaci hárok, ktorý budú všetky výberové komisie používať vo výberovom konaní, pričom svoje závery budú musieť odôvodniť.
   

 12. Sfunkčnenie disciplinárneho konania vo veciach sudcov.
   

 13. Skvalitniť prácu NKÚ opatreniami zameranými na zmenu jeho činnosti s dôrazom na zvýšenie počtu kontrol výkonnosti inštitúcií, politík, programov a projektov.
   

 14. Posilniť činnosť NKÚ vo vzťahoch s tretími subjektmi cez zvýšenie ich spoluzodpovednosti za napĺňanie odporúčaní, resp. za vyvodzovanie dôsledkov z výsledkov kontrol. Konkrétne, vytvoriť stály výbor NR SR pre činnosť NKÚ s paritným zastúpením politických strán, umožniť skupine poslancov NR SR podávať záväzné podnety pre NKÚ, zaviazať vládu SR prijímať uznesenia k zisteniam NKÚ, zaviesť povinnosť oznamovať závažné zistenia polícii resp. prokuratúre.
   

 15. Zvýšiť účinnosť kontrol a vymáhateľnosť kontrolných zistení prostredníctvom zavedenia sankcií pre subjekty, ktoré sa vyhýbajú napĺňaniu odporúčaní.
   

 16. Nastaviť prísnejšie kvalifikačné kritériá na pozíciu predsedu NKÚ, zaviesť systém výberu kandidátov cez nezávislú výberovú komisiu spolu s rozšírením jeho právomocí.
   

 17. Povinnosť každého subjektu (slovenského aj zahraničného), ktorý vstupuje do obchodného vzťahu so štátom, byť registrovaný vo verejnom registri.
   

 18. Stanoviť minimálne finančné limity pre povinný zápis do registra.
   

 19. Postihovanie zápisu nepravdivých údajov do registra.
   

 20. Nová právna úprava by mohla byť včlenená do zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
   

 21. Korupciu považovať za trestnú už pri žiadaní, prijímaní alebo sľúbení nenáležitej výhody; bez podmienky bezprostredného porušenia svojich povinností a bez bezprostredného protiplnenia.
   

 22. Definícia úplatku by sa v zákone vzťahovala aj na nenáležitú výhodu poskytovanú bez požadovania “protislužby”. Nenáležitou výhodou by bola vec alebo majetkové či nemajetkové plnenie, na ktoré nie je právny nárok.
   

 23. Prijatie, resp. poskytovanie nenáležitej výhody by sa nepovažovalo za trestné, ak prikrmovaná osoba túto skutočnosť bez meškania oznámi alebo ak ide o výhodu, ktorej prijatie je povolené všeobecne záväzným právnym predpisom, služobným predpisom či etickým kódexom.
   

 24. Prikrmovanie by sa trestalo odňatím slobody na tri (prijímanie nenáležitej výhody), resp. dva roky (poskytnutie nenáležitej výhody), prípadne zbavením funkcie a zákazom činnosti či peňažným trestom.
   

 25. Zrušenie SIS, v ktorej panuje chaos, porušovanie zákonov, súperenie svojvoľne pôsobiacich skupín neraz napojených na organizovaný zločin, a vybudovanie spravodajských služieb na nových základoch.

Vytlačíme zisk zo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia
 1. Systém zdravotných poisťovní, ktoré sú neefektívne a vysávajú peniaze zo zdravotníctva, nahradíme zdravotníctvom financovaným priamo zo štátneho rozpočtu. Zodpovedajúca zdravotná daň bude pre ľudí s nízkym a stredným príjmom nižšia, ako sú dnešné zdravotné odvody
   

 2. Zastavíme privatizácie zdravotníctva; výrazné posilnenie samosprávnych prvkov v nemocniciach a eliminovanie vplyvu politických strán na menovanie riaditeľov a námestníkov nemocníc a primárov oddelení, čím chceme obmedziť rozkrádanie zdrojov tečúcich do zdravotníctva cez zmluvy za predražené ceny alebo úplne fiktívne služby.
   

 3. Odstránime čiernu dieru v Sociálnej poisťovni, ktorá každoročne vzniká v dôsledku takzvaného druhého piliera. Ukončíme dotácie, ktoré Sociálna poisťovňa musí kvôli druhému pilieru odvádzať do DSS, pri súčasnom zaručení nedotknuteľnosti doteraz nasporených peňazí a možnosti pokračovať v sporení na dobrovoľnej báze.

Sieťové odvetvia a doprava musia slúžiť verejnému záujmu
 1. V prvom kroku sprísnime regulačný rámec pre podnikanie v energetike a vodárenstve (elektrárne a rozvodné závody, vodárne a kanalizácia, plynárne a teplárne), elektronických komunikáciách a ďalších strategických odvetviach zavedením prísnejšej cenovej regulácie s cieľom dosiahnuť zníženie cien služieb pre domácnosti aj pre podnikateľov, v kombinácii s požiadavkami na investície do technickej infraštruktúry v sieťových odvetviach a všeobecne na čo najširšie sociálne ciele.
   

 2. V druhom kroku sieťové energetické, infraštruktúrne, telekomunikačné a ďalšie firmy zoštátnime a ústavným zákonom zakážeme ich privatizáciu.
   

 3. Urobíme zo štátom vlastnenej Slovenskej rozvojovej a investičnej banky kľúčový prvok rozsiahleho programu sociálnych verejných investícií.
   

 4. Spustíme program prechodu železníc na modernú vysokorýchlostnú sieť a rozšírime železničné trate.
   

 5. Zvýšime podiel verejnej dopravy na osobnej preprave a vrátime jej spoločenskú prestíž.
   

 6. Obnovíme zrušené regionálne vlakové a autobusové spoje.
   

 7. Zvýšime kvalitu mestskej hromadnej dopravy a to najmä prostredníctvom preferencie MHD a obnovy vozového parku.
   

 8. Vytvoriť osobitný program na podporu elektrických autobusov v mestách a regiónoch, čo bude viesť k zníženiu emisií škodlivých a skleníkových plynov, hluku a prevádzkových nákladov.
   

 9. Zrovnoprávniť spôsob financovania železničnej a cestnej dopravy štátom s cieľom zvýšiť podiel prepravy tovaru po železnici a znížiť objem kamiónovej prepravy po cestách.
   

 10. Podporovať budovanie komfortných prestupných terminálov medzi železničnou, autobusovou a mestskou dopravou s cieľom skrátiť cestovanie verejnou dopravou.
   

 11. Podpora zavádzania integrovanej regionálnej dopravy.
   

 12. Modernizácia železničných tratí a zvýšenie traťovej rýchlosti do miest so zlým železničným spojením; elektrifikácia tratí. Dokončenie modernizácie severného železničného ťahu (Trenčín – Žilina – Poprad – Košice) a kompletná modernizácia južného železničného ťahu (Palárikovo – Levice – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Košice). Komfortné a rýchle spojenie Nitrianskeho regiónu s hlavným mestom (Nitra, Prievidza) a konkurencieschopné železničné spojenie na Horehroní (Banská Bystrica – Brezno – Červená Skala – Margecany).
   

 13. Poskytovať pre školy a rodiny s deťmi školské autobusy a rozvoz detí mikrobusmi.
   

 14. Zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v mestách budovaním cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry; budovať cykloturistické trasy v regiónoch.
   

 15. Zvýšiť komfort a bezpečnosť chodcov v mestách; zrušiť možnosť celoplošného parkovania áut na chodníkoch; opraviť chodníky a odstraňovať bariéry pre peších.
   

 16. Podporiť elektromobilitu; zaviesť dotácie na kúpu elektromobilov a skrátiť dĺžku odpisov pre podnikateľov; zvýhodniť prevádzkovateľov ekologických a efektívnych taxislužieb.
   

 17. Celoplošne podporovať zdieľanie jazdy osobnými autami a schémy požičiavania áut.
   

 18. Daňovo zvýhodniť nízkoemisné, úsporné a elektrické vozidlá; zaviesť daň z luxusných vozidiel.
   

 19. Preferovať budovanie ciest v mestách z ekologických a trvácnych materiálov, ktoré pomáhajú znižovať prehrievanie klímy a znižujú náklady na údržbu.
   

 20. Vytvoriť podporný program pre budovanie záchytných parkovísk na okrajoch miest a na železničných staniciach s cieľom znížiť objem individuálnej dopravy v mestách a preferovať verejnú dopravu.
   

 21. Budovanie efektívnych a nízkonákladových cestných obchvatov miest a obcí s cieľom znížiť tranzitnú dopravu.
   

 22. Postupné rozširovanie obmedzovania osobnej automobilovej dopravy v centrách miest.

Bohatým vyššie dane, pracujúcim vyššie platy, odkázaným lepšiu starostlivosť
 1. Zavedieme dedičskú daň na veľké majetky
   

 2. Zvýšenie dane na 75 % na všetky príjmy nad milión eur ročne.
   

 3. Zvýšime progresívne zdanenie dane zo zisku, pričom re-investované zisky budú naopak zdaňované menej, ako v súčasnosti.
   

 4. Namiesto stimulov pre zahraničných investorov zavedieme program investičných stimulov pre domáce malé a stredné podniky, ktoré preukážu schopnosť vytvárať nové pracovné miesta za výrazne menšie náklady pre štát, ako je to v prípade veľkých zahraničných investorov
   

 5. Zavedieme nulovú DPH na potraviny, lieky a knihy
   

 6. Zvýšime minimálnu mzdu na 800 eur mesačne.
   

 7. Zavedieme mzdový strop na úrovni maximálneho platu desaťnásobku minimálneho platu vo firme.
   

 8. Výrazne zvýšime dôchodky a okamžite zastavíme zvyšovanie veku odchodu do dôchodku.
   

 9. Dôchodcom zabezpečíme bezplatný prístup k liekom.
   

 10. Rovnaké mzdy za rovnakú prácu pre mužov a ženy bez výnimky.
   

 11. Skrátenie pracovného času (4-dňový alebo 35 hodinový pracovný týždeň).
   

 12. Zavádzanie ekonomickej demokracie. Podpora skutočných sociálne orientovaných podnikov. Uzákonenie povinných participatívnych rozpočtov na komunálnej a regionálnej úrovni. Nepriaznivé dopady kapitalizmu chceme prekonávať rozširovaním netrhového sektora: vytváraním podmienok pre úverové zväzy, družstvá, neziskové banky, opensourceové softwarové projekty, subvencované kultúrne projekty
   

 13. Systematicky budeme posilňovať a zlepšovať nielen podnikateľské, ale aj zamestnanecké prostredie.
   

 14. Posilníme postavenie odborov a podporíme ich v úsilí zdvihnúť mzdovú úroveň na Slovensku
   

 15. Zvýšenie sociálnej ochrany všetkých rodín, vrátane neúplných a menej tradičných, dôchodcov, zdravotne postihnutých a rodín bez príjmu
   

 16. Zvýšenie materského príspevku na úroveň predchádzajúcej mzdy matky a rodičovského príspevku na úroveň priemernej mesačnej mzdy.
   

 17. Podporíme výstavbu kultivovaných obydlí pre ľudí, ktorí v dôsledku krízy prišli o svoj domov a bývanie. Navrhneme povinnosť štátu zabezpečiť bezdomovcovi do 24 hodín po jeho nájdení na ulici strechu nad hlavou.
   

 18. Zrušíme rozdelenie zariadení sociálnych služieb na verejné a neverejné a zjednotíme ich financovanie.
   

 19. Odstránime mnohonásobné posudzovanie občana na dávky akéhokoľvek charakteru.
   

 20. Odstránime stav, keď nie sú preplácané výkony, ktoré musia byť preplácané zo zdravotného poistenia, ako napríklad pobyt pacienta v hospici. Presadíme, aby boli hradené ošetrovateľské výkony sestier v zariadeniach sociálnych služieb tak, aby si ich nemusel platiť pacient.
   

 21. Zavedieme podiel zamestnancov na zisku firiem. Presadíme právo zamestnancov obsadiť polovicu miest v správnych radách firiem.

Podporíme rozmach kultúry a inovácií, urobíme zo Slovenska modernú krajinu s rozvinutým školstvom, vedou a výskumom
 1. Navrhneme ústavný zákon, ktorým sa zvýšia výdavky do školstva, vedy a výskumu na priemernú úroveň HDP v Európskej únii. Navrhneme zvýšiť platy učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov o 50 %.
   

 2. Urýchlené vypracovanie Správy o stave školstva.
   

 3. Posilníme ochranu práv učiteľa a zabezpečenie zákonnosti v školských zariadeniach vytvorením úradu tzv. školského ombudsmana.
   

 4. vytvoriť silnejší tlak na konkurenciu vo vnútri učiteľskej komunity a posilniť postavenie riaditeľa školy ako vedúceho pracovníka
   

 5. prehodnotiť systém výberového konania, navrhovania a menovania riaditeľov škôl
   

 6. uskutočniť audit súčasného financovania na MŠVVaŠ
   

 7. výrazné zvýšenie počtu miest v materských školách
   

 8. navýšenie financovania škôl podľa dosiahnutých výsledkov a kvality práce
   

 9. zmena pravidiel mzdového ohodnotenia učiteľa (fixná vs. variabilná zložka)
   

 10. zabezpečiť dohodu o nemennosti základných pilierov školskej reformy naprieč celým relevantným politickým spektrom s vylúčením akýchkoľvek nánosov straníckej ideológie
   

 11. Podporovať výchovu a vzdelávanie mládeže vo vzťahu k budovaniu, ochrane a zachovaniu kultúrneho dedičstva formou finančnej dotácie na organizovanie dvoch tematických exkurzií ročne, podpora záujmových krúžkov a organizovanie tematických súťaží.
   

 12. Podporovať kreatívne formy podnikania a živností zameraných v oblasti kultúrnych aktivít a ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva v kombinácii s rozvojom cestovného ruchu. Na úrovni podnikateľskej sféry a samospráv si kladieme za cieľ odľahčiť byrokratické zaťaženie pri získavaní štátnych a európskych dotácii, znížiť finančnú spoluúčasť pre podnikateľský sektor, pre samosprávy a neziskové organizácie zrušiť podmienku refinancovania projektov do výšky 50 000 EUR, zabezpečiť ich podielové predfinancovanie.
   

 13. Podporovať preventívnu údržbu kultúrnych pamiatok formou územného a personálneho rozšírenia projektu ProMonumenta, ktorý je aplikovaný na Pamiatkovom úrade SR.
   

 14. Podpora dobrovoľníckej činnosti zameranej na budovanie, prezentáciu a ochranu kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva. Prijatie nulovej spoluúčasti pre neziskové organizácie (t. j. tie, ktoré podľa daňového priznanie negenerovali zisk) a zrušenie podmienky refundácie pri projektoch so schválenou čiastkou do 25 000 EUR.
   

 15. Zabezpečiť zvýšenie motivačných stimulov vo financovaní záchrany a obnovy pamiatok. Inovovať dotačné programy Ministerstva kultúry navýšením dotačného balíku. Presadzovať, aby sa pri prerozdeľovaní neprihliadalo na štatistickú úspešnosť na úkor výšky dotácie, ktorá je častokrát iba symbolická, a daný projekt nie je možné realizovať. Preto navrhujeme vypracovať odporúčajúce cenníky pre jednotlivé úkony pamiatkovej ochrany (vypracovanie projektovej dokumentácie, realizačnej dokumentácie, návrhov obnovy pamiatok) a pamiatkových výskumov (stavebno-historický, reštaurátorský, archeologický výskum), s čím sa zadefinuje reálna hodnota práce, a teda objektívnosť nákladov za chod záchranných projektov. Zároveň sa zadefinuje spoločenský dopyt o stanovenie reálnej hodnoty za vykonanie pamiatkových výskumov, a tak sa v neposlednom rade zefektívni ochrana pamiatok.
   

 16. Podporovať mladých a začínajúcich umelcov, spisovateľov a režisérov. Vytvorenie priestoru v RTVS na prezentáciu ich diel.
   

 17. Podporovať udržanie a rozvoj tradičných remesiel daňovými úľavami pre malých podnikateľov a živnostníkov. V prípade, že remeselník vedie alebo organizuje pravidelný neziskový krúžok (minimálne raz za dva týždne počas školského roku) zameraný na výučbu daného remesla pre najmenej 4 neplnoleté osoby, bude si môcť uplatniť za príslušný kalendárny rok daňový bonus 25 percent. V prípade, že remeselník dosiahne ročný obrat do 6000 eur, navrhujeme oslobodenie od odvodovej povinnosti v ďalšom kalendárnom roku. Pre novovzniknuté podnikateľské subjekty – živnostníkov- remeselníkov do 30 rokov navrhujeme udeliť daňovú slobodu na jeden rok od udelenia živnostníckeho listu, za predpokladu, že subjekt bude pokračovať v podnikaní na dobu najmenej jedného ďalšieho roka.
   

 18. Komplexné sprístupnenie digitalizovaného pamiatkového, knižného a audiovizuálneho fondu.
   

 19. Posilniť úlohu formovania objednávky štátu pre profesionálnych tvorcov, ale najmä úlohu osvety a amatérskeho resp. poloprofesionálneho umenia.
   

 20. Podporovať v širokej miere efektívne fungujúce, nízkonákladové, do veľkej miery samofinancovateľné, už existujúce projekty , procesy a infraštruktúru na úkor umelo vytvorených, jednorazových nákladných podujatí.
   

 21. Podporiť domácich výrobcov hudobných nástrojov a organizátorov hudobného života a prevádzkovateľov zariadení s produkciou živej hudby pomocou nehmotných stimulov zo strany organizácií kolektívnej správy práv.

Výrazne investujeme do ochrany obyvateľstva pred klimatickou zmenou
 1. Ekologická daňová reforma (vyššie zdaňovanie energetických a materiálnych vstupov, nižšie zdaňovanie práce. Nejde o dramatické zmeny z roka na rok, ale postupnú premenu systému, percento po percente. Robí sa tak, aby bola fiškálne neutrálna. Jej zmyslom nie je zvýšiť príjmy štátu, ale zmeniť spotrebné správanie obyvateľstva).
   

 2. Presadzovanie progresívnej príjmovo neutrálnej uhlíkovej dane podľa úspešných vzorov zo zahraničia vo svete a v Európe (napr. Kanada, Austrália, Írsko, Švédsko). Cieľom je postupne rastúce zaťaženie spotreby pochádzajúcej z fosílnych zdrojov (ropy, uhlia, zemného plynu), a uľahčenie spotreby pochádzajúcej z alternatívnych zdrojov energie (solárna energia, jadrová energia, veterná energia, biomasa, atď.)
   

 3. Ekologická energetika (dôraz na obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE), úspory energie a efektívne využívanie energie). Dlhodobá ambícia stať sa do roku 2040 štátom so 100 % využívaním obnoviteľných zdrojov.
   

 4. Podpora energeticky efektívnych projektov a programov zameraných na alokálne, tj. decentralizované využívanie obnoviteľných zdrojov, ako je inštalácia solárnych termálnych a fotovoltických panelov na strechy domov a verejných budov.
   

 5. Podpora energeticky efektívnych kotlov na spaľovanie biomasy/bioplynu, ktorých tepelná účinnosť prekračuje 95 %.
   

 6. Podpora existujúcej jadrovej infraštruktúry a energetiky, ktorá patrí medzi stabilné a spoľahlivé zdroje energie, ktorá nezaťažuje rozvodnú sieť nečakanými výkyvmi, ako je to v prípade centralizovaných zdrojov OZE. Ide o zdroj s veľmi nízkou uhlíkovou stopou (aj v porovnaní s ostatnými OZE), a výhľadovo bude pokrývať rastúci dopyt po elektrickej energii, plynúci z očakávaného rozvoja osobnej a hromadnej elektrifikovanej dopravy v budúcnosti.
   

 7. Maximálna podpora prechodu na nízko- uhlíkovú a časom elektrifikovanú pozemnú dopravu (elektrické autobusy, elektromobily, elektrické bicykle atď.). Počítame, že vstupy fosílnych zdrojov v doprave by boli minimalizované a iba v nevyhnutných prípadoch. Toto je spojené s vytvorením/prispôsobením legislatívy na urýchlenie prechodu na nízko- až bez- uhlíkovú osobnú dopravu, teda úľavy na výrobu automobilov s nízkou spotrebou a zaťaženie výroby automobilov s vysokou spotrebou paliva. Je to tiež v súlade s legislatívou Európskej únie, ktorá umožňuje registráciu osobných automobilov v EÚ so spotrebou maximálne 95 g CO2/km od roku 2020-21.
   

 8. Zvýšenie daňového zaťaženia leteckej dopravy úmerne k preletenej vzdialenosti a frekvencii letov jednotlivcov (po vzore Nemecka). Zvýšené príjmy budú účelovo viazané na projekty znižujúce závislosť od spotreby fosílnych palív.
   

 9. Dôsledné dodržiavanie odporúčaní Európskej komisie v zmysle opatrení súvisiacich s energeticky efektívnymi budovami (budovy zodpovedajú asi za 40 % spotreby všetkej energie). Európska komisia odporúča výstavbu budov so spotrebou energie „blízkou nule“ v prípade nových verejnoprávnych budov od roku 2018, a v prípade všetkých budov do roku 2020. Slovensko zatiaľ stratégiu konceptu, ako toho čo najskôr dosiahnuť, nemá.
   

 10. Legislatívna podpora projektov zameraných na energetickú sebestačnosť na úrovni dedín a miest.
   

 11. Podpora programu, v rámci ktorého štát pomôže zatepliť domy tam, kde je to energeticky zmysluplné a pomôže tak výrazne znížiť ich energetickú spotrebu. Je to v súlade s požiadavkami Európskej komisie o energetickej úspornosti budov.
   

 12. Zachovanie a zvýšenie potravinovej bezpečnosti, a to aj rozvojom záhradkárstva, drobnochovu a sadov na verejných pozemkoch v okolí miest a obcí.
   

 13. Podpora fungujúcich programov verejných prác pri zadržiavaní vody v krajine.
   

 14. Podpora vodohospodárskej politiky, ktorá by reflektovala potrebu navrhovania a zavádzania efektívnych adaptačných opatrení na prejavy a dôsledky klimatickej zmeny a zmeny v hydrologickom cykle na Slovensku (extrémne sucho a extrémne záplavy). Zvýšenie transparentnosti vodohospodárskych projektov s cieľom zvýšiť efektívnosť čerpania finančných prostriedkov.
   

 15. Komplexná podpora aktivít pre podporu zvýšenia adaptability jednotlivých regiónov a komunít, ako aj miest a obcí, na prejavy a dôsledky klimatickej zmeny, so zvýšeným dôrazom na zmierňovanie následkov extrémov počasia na mestské obyvateľstvo, produkciu potravín, a zabezpečenie strategických zdrojov pitnej a úžitkovej vody.
   

 16. Jednou z priorít bude prepracovanie súčasnej koncepcie protipovodňovej ochrany a zefektívnenie spôsobov záchytu vody v krajine v zmysle už existujúcej stratégie EÚ. V tejto oblasti počítame s významnou podporou a diskusiou zo strany odbornej hydrologickej, vodohospodárskej a klimatologickej obce zo Slovenska a zahraničia.
   

 17. Dopracovanie národnej adaptačnej stratégie SR, ktorú v mnohých ohľadoch považujeme za nedostatočnú, pre zmierňovanie dôsledkov a adaptáciu Slovenska na klimatické zmeny a podporíme jej implementáciu na všetkých úrovniach. Za nevyhnutné považujeme v tomto smere podporu samospráv pri tvorbe a implementácií lokálnych adaptačných stratégií, ktoré budú v plnej miere akceptovať národný strategický plán adaptácie na dôsledky klimatickej zmeny. Podporovať budeme systémové zmeny vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, ktoré v strednodobých a dlhodobých horizontoch zvýšia adaptabilitu Slovenska na očakávané prejavy klimatickej zmeny v časových horizontoch 2020-30, 2050 (prípadne až 2100).
   

 18. Ukončenie štátnych dotácií ťažby hnedého uhlia na Slovensku a zvýšenie poplatkov zostávajúcich zásob uhlia, teda reforma zastaraného banského zákona z roku 1988. Uhlie bude výhľadovo nahradené jadrovou energiou, prípadne solárnou energiou.
   

 19. Zastavenie nadmerného rúbania lesa, sprísnenie legislatívy na využívanie drevnej hmoty pre biomasu za súčasnej podpory využívania drevnej biomasy na energetické účely trvalo udržateľným spôsobom. Pri tom bude kladený dôsledný dôraz na ochranu existujúcich ekologicky významných lesných a trávnatých ekosystémov.
   

 20. Podpora rozvoja a zakladania rýchlo rastúcich drevín (najmä topoľových a vŕbových plantáží) pre energetické využitie, primárne s využitím na degradovaných či menej kvalitných pôdach, aby nedochádzalo ku konkurencii s využitím pôd pre účely poľnohospodárstva.
   

 21. Podpora výsadby a udržiavania zelene v mestách a podpora budovania zelenej a modrej (vodnej) infraštruktúry v rámci intravilánov obcí za účelom zlepšenia adaptability mestského obyvateľstva na vlny extrémne vysokých letných teplôt a obdobia sucha
   

 22. Zrušenie povoľovania výnimiek pre zásahy v 5. najvyššom stupni ochrany lesa (tvorí asi iba 1,5 % lesných porastov). Legislatívne opatrenia na dokončenie zonácie Národných parkov na Slovensku tak, aby nedochádzalo k rozporu medzi zákonom o ochrane prírody a lesným zákonom. Lesy v Národných parkoch v 3. a vyššom stupni ochrany lesa by tak spadali výlučne pod princípy zákona o ochrane prírody. Zdravé lesy sú jedným z najlepších úložísk skleníkových plynov (atmosférického uhlíka) a umožňujú účinný nástroj pre spomaľovanie ich rastu v atmosfére.
   

 23. Dôsledná ochrana úrodných pôd pre zachovanie ich funkcie a hlavnej úlohy pri maximalizácii potravinovej bezpečnosti Slovenska. V súčasnosti je Slovensko pod priemerom EÚ v tomto ukazovateli, a väčšinu potravín musíme dovážať.

Budeme strážcami prírodného bohatstva a bezpečnosti potravín
 1. Zvýšená ochrana najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy (priznanie predaja pôdy zahraničným vlastníkom cez predaj poľnohospodárskych a lesných podnikov; odtajnenie údajov vlastníctva o pôde a nehnuteľnostiach z oblasti pôdohospodárstva – od Slovenského pozemkového fondu, od štátnych organizácií z pôdohospodárstva; uplatnenie odvodov pri zmene druhu najkvalitnejšej pôdy – nielen podľa katastrov, ale z hľadiska bezpečnosti produkcie potravín a ochrany životného prostredia, najmä v prípade lesnej pôdy)
   

 2. Zaviesť kvalitatívne (nielen kvantitatívne) rozhodovacie kritériá pre vyňatie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na investičné účely s dôrazom na prednostné využitie starých priemyslových parkov.
   

 3. Presadiť zrovnoprávnenie podmienok pre podporu poľnohospodárom v rámci Európy v prospech vnímania potreby vzniku Spoločnej poľnohospodárskej politiky na základe rímskych zmlúv s dôrazom na sociálnu oblasť.
   

 4. Podporiť hospodárenie na pôde malých farmárov a vybudovať najmä pre nich servisné podniky. Nediskriminovať malých oproti veľkým producentom v poľnohospodárstve a v potravinárskom priemysle.
   

 5. Zrovnoprávnenie vzťahov v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a Ministerstvom životného prostredia SR. Zjednotenie finančných stimulov za obidva rezorty pre vlastníkov a užívateľov pôdy hospodáriacich podľa zásad ochrany životného prostredia.
   

 6. Zabezpečiť kvalitatívnu a kvantitatívnu potravinovú bezpečnosť. Prístup na trh s potravinami ovplyvňovať zákonnými možnosťami podporou predaja domácich druhov potravín (ocenenie kvalitných potravín a ich propagácia, dodržiavanie sanitárnych opatrení, výraznejšie zapojenie sa do európskeho systému zemepisnej ochrany špeciálnym označením).
   

 7. Odstránenie nerovnosti medzi poľnohospodármi a lesníkmi najmä prostredníctvom výšky podpory obhospodarovateľov a iných osôb v sektore.
   

 8. Uznať lesné hospodárstvo ako rozhodujúceho zamestnávateľa v horských a podhorských oblastiach (podpora štátu pre zvýšenie zamestnanosti v neštátnych lesných podnikoch, premena podniku Lesy SR š.p. na verejnoprospešný podnik a tiež na zamestnávateľa a nie zadávateľa služieb).
   

 9. Ukončiť diktát cien surového dreva odberateľmi (odstrániť dominantné postavenie odberateľov surového dreva, predovšetkým vlákniny v Ružomberku, ktorí si diktujú podmienky, a to cez určovanie vlhkosti surového dreva či odberom surového dreva až do 50% z podielu ťažby ako vlákniny alebo suroviny vhodnej na vlákninu, čo popiera všetky dlhodobé merania dreva). Ukončiť dominantné postavenie odberateľov cez neplatenie za surové drevo a odpisovanie nedobytných pohľadávok v podniku Lesy SR, š. p.
   

 10. Realizovať podporu spracovania a odbytu poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a surového dreva (vybudovať regionálne výkupné a spracovateľské družstvá a podniky)
   

 11. Povýšiť starostlivosť o zver nad príjmy z prenájmu revíra, uprednostniť kvalitu starostlivosti o zver pred prenájmom vybraným skupinám obyvateľstva, ktoré majú na prenájom príjmy.
   

 12. Zaviesť systém bonifikácie prenájomcov revírov nezávislou skupinou odborníkov – bez väzby na politické zoskupenia a podnikateľské kliky.

Prehĺbime demokraciu a ľudské práva na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach
 1. Druhá republika. Vypracovanie novej, Občianskej ústavy schválenej v referende, ktorá prehĺbi demokraciu na všetkých úrovniach. Každá ďalšia ústavná zmena musí byť schválená v referende.
   

 2. Zavedieme vysoký štandard ochrany ľudských práv a slobôd, vrátane rovnakých práv pre všetky skupiny obyvateľstva bez výnimky. Dôsledná ochrana slabších, chudobných, sociálne vylúčených, zdravotne postihnutých a znevýhodnených skupín.
   

 3. Zrušíme volebnú kauciu, ktorá bráni v naozaj demokratickej politickej súťaži a zvýhodňuje strany spojené s majetnými záujmami. Namiesto nej zavedieme povinnosť vyzbierať na účasť vo voľbách 20 000 podpisov.
   

 4. Komplexná volebná reforma. Zavedieme systém preferenčného hlasovania, v rámci ktorého zostane zachovaná spravodlivá pomernosť hlasov a kresiel, ale ktorý umožní ľuďom, aby hlasovali za konkrétne osoby, nie iba za stranícke zoznamy. Budú si môcť vyberať dokonca kandidátov z viacerých strán naraz. Zároveň vzniknú volebné obvody zodpovedajúce historickým regiónom Slovenska a systém umožní i kandidatúru nezávislých. Urobíme referendum funkčným nástrojom demokracie pomocou odstránenia kvóra potrebného na platnosť referenda – tento krok podmieniť a spojiť s prísnejšou a jednoznačnejšou ochranu práv menšín, ktorá znemožní, aby väčšina diktovala menšine spôsob života.
   

 5. Vytvoriť Občiansku komoru, v ktorej budú zastúpené všetky relevantné demografické kategórie a ktorá bude slúžiť ako poradný orgán parlamentu, s právom vyslovovať názor na návrhy zákonov ešte pred ich schválením
   

 6. Na všetkých úrovniach štátu zaviesť prvky e-government, priamej demokracie a participatívne rozpočty.
   

 7. Zákonodarnú iniciatívu nebude mať len poslanec, ale aj petícia 50 000 občanov SR.
   

 8. Zlúčime funkciu prezidenta s verejným ochrancom ľudských práv a zvýšime jeho právomocí tak, aby mohol občanom skutočne a účinne pomôcť s ich trápeniami a krivdami.
   

 9. Zmena financovania politických strán (zákaz financovania volebných kampaní súkromným sektorom, povinnosť viesť analytické účtovníctvo, povinnosť mať jeden bankový účet pre stranu, prijatie darov nad 300 eur len bankovým prevodom, povinnosť mať pokladníka s trestnou zodpovednosťou za financovanie strany, zaviesť právomoc NKÚ kontrolovať účty politických strán alebo ustanoviť inštitúciu pre dohľad a kontrolu financovania politických strán, zaviesť asignačnú daň pre príspevky politickým stranám od štátu)
   

 10. Mzdy poslancov nebude určovať parlament, ale nezávislý výbor. Zrušíme platených asistentov.
   

 11. Dôsledná odluka cirkvi a štátu, ktorá zahŕňa nielen finančnú odluku, ale predovšetkým odstránenie klerikalizmu z verejného života, ako aj zrušenie cirkevných privilégií.
   

 12. Schválime možnosť životných partnerstiev pre páry akéhokoľvek pohlavia.
   

 13. Budeme sa inšpirovať úspešným portugalským modelom zníženia drogových závislostí pomocou dekriminalizácie drog za súčasného posilnenia povinnej liečby závislostí a zvýšeného financovania rehabilitačných centier.
   

 14. Používať občiansky (participatívny) rozpočet ako nástroj na zapájanie obyvateľov do rozhodovania o použití časti finančných prostriedkov z rozpočtu štátu.
   

 15. Organizovať verejné diskusie a otvorené fóra k zásadným rozhodnutiam štátu.
   

 16. Na všetkých úrovniach v štátnej správe prijať a dodržiavať princípy otvorenosti a transparentnosti v oblastiach nakladania s majetkom, personálnej politiky, spoluúčasti verejnosti na rozhodovaní, prístupu k informáciám, politiky etiky a predchádzaniu konfliktu záujmov, mediálnej politiky, rozhodovania pri prideľovaní grantov a dotácií, verejného obstarávania a transparentného rozpočtovania.
   

 17. Obsadzovať kľúčové pozície v štátnej správe a v podnikoch s podielom štátu na základe otvorených výberových konaní so zameraním na odbornosť vybraných uchádzačov a stabilizovať odborné personálne zázemie tak, aby obsadzovanie pozícii nepodliehalo politickým vplyvom.
   

 18. Zrušiť čakanie v radoch; spustiť a prevádzkovať projekt elektronizácie služieb tak, aby bolo možné vybavovanie všetkej bežnej agendy občanov elektronicky.
   

 19. Zrušiť papierové tlačivá, eliminovať komunikáciu úradov s občanom bežnou poštou a elektronizovať všetky procesy vybavovania žiadostí na úradoch tak, aby občan mohol sledovať ich stav a zodpovedné osoby a to aj s ohľadom na staršie osoby.
   

 20. Zaviesť princíp, že úrady si zasielajú tlačivá medzi sebou a neobťažujú tým občanov.
   

 21. Vytvoriť internetové a mobilné aplikácie, ktoré budú občanom poskytovať užitočné online informácie.
   

 22. Všetkými formami podporovať dobrovoľníctvo ako iniciatívu občanov vedenú zdola; spájanie dobrovoľníctva s aktivizmom, zúčastňovanie sa na živote komunity, rozvíjanie zručností, získavanie skúseností atď.; podporovať budovanie dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych projektov;
   

 23. Podporovať dobrovoľníctvo ako dlhodobý koncept, nie ako formu nárazových akcií; Inštitucionálna podpora dobrovoľníctva v oblastiach ako napríklad sociálne služby, zdravotníctvo, ochrana životného prostredia, kultúra a vzdelávanie, práca s mládežou a pod.
   

 24. Zapájať komerčné firmy, inštitúcie a volených zástupcov občanov do pravidelných dobrovoľníckych akcií.
   

 25. Pripraviť komplexnú reformu verejnej správy a územnosprávneho členenia, v rámci ktorého budeme presadzovať návrat k prirodzeným historickým, kultúrnym a ekonomickým regiónom.

Stop vojnám, násiliu a konfliktom
 1. Iniciujeme vystúpenie z NATO, zrušenie armády a vytvorenie prvého mierového štátu v Európe. Ušetrené peniaze investujeme do školstva, zdravotníctva a životného prostredia.
   

 2. Odmietame vojenské základne cudzieho štátu a prítomnosť cudzích vojakov na našom území.
   

 3. Podpíšeme Dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní.
   

 4. Presadíme zavedenie výchovy ku kultúre mieru a nenásiliu do učebných osnov základných a stredných škôl.
   

 5. Odmietneme schváliť akékoľvek obchodné dohody ktoré brzdia tak ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj EÚ.
   

 6. Západné veľmoci nás nútia do konfliktov, ktoré nie sú v našom záujme. Budeme sa usilovať o pestovanie a posilňovanie priateľských vzťahov so všetkými krajinami, ktoré o to budú mať záujem.
   

 7. Nepodporíme žiadne vojenské operácie medzinárodného spoločenstva bez jednoznačného mandátu OSN.
   

 8. Podporujeme medzinárodnú daň z finančných transakcií.
   

 9. Prijmeme účinné legislatívne opatrenia na dôsledný boj proti domácemu násiliu.

Za demokratickú Európsku úniu, proti neoliberálnej centralizácii
 1. Budeme presadzovať demokratizáciu EÚ a reformu inštitúcií, vrátane zmeny mandátu Európskej centrálnej banky, ktorá by sa mala rovnocenne sústreďovať tak na cenovú stabilitu, ako aj na zamestnanosť a podporovať možnosti verejných investícií, v spolupráci s Európskou investičnou bankou.
   

 2. Postavíme sa za skutočnú federalizáciu Európskej únie, namiesto centralizujúcich tendencií v eurozóne.
   

 3. Budeme presadzovať zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu na úkor Rady EÚ a Európskej rady (vrátane iniciovania právnych predpisov) a vytvorenie dvoch komôr EP – do prvej budú volení poslanci podľa veľkosti krajiny, v druhej bude mať každá členská krajina rovnaký počet poslancov (nahradí tým Radu EÚ). Pri schvaľovaní legislatívy budú mať obe komory rovnaké právomoci.
   

 4. Budeme požadovať fundamentálnu reformu, prípadne zrušenie Paktu rastu a stability, paktu Euro+, súborov legislatívnych opatrení pre hospodárske riadenie (Two Pack a Six Pack) a predovšetkým tzv. Fiškálnej zmluvy, aby nebránili v stabilizačnej ekonomickej politike.
   

 5. Budeme požadovať sprístupnenie zápisov zo všetkých stretnutí orgánov EÚ verejnosti.

Text neprešiel jazykovou úpravou

en_GBEN