15. január – Prijali sme pozvanie rakúskej ľavice

Tajomníčka mládežníckeho združenia Front ľavicovej mládeže, ktorá s nami dlhodobo úzko spolupracuje, reprezentovala naše hnutie na konferencii rakúskej strany Links. Dvojdňová konferencia sa uskutočnila počas uplynulého víkendu na univerzitnom kampuse vo Viedni.

Zo zahraničia prijala pozvanie aj maďarská ľavicová strana Szikra. Atmosféra bola uvoľnená, veľkú časť prítomných tvorili študenti a mladí pracujúci. Súčasťou konferencie bola voľba nových zastupiteľov Links na nasledujúci rok, ako aj otázka zlúčenia Links s viedenskými členmi KPÖ (Komunistická strana Rakúska).

Diskusná skupina fungujúca ako koordinačný článok hnutia Links predložila návrh, podľa ktorého mali byť na najbližšie obdobie zvolení oficiálni rečníci iba spomedzi členov reprezentujúcich znevýhodnené skupiny. Voči tomuto návrhu boli vznesené námietky, a preto bol ešte pred začiatkom konferencie stiahnutý. Napriek tomu sa však demokratickým hlasovaním rozhodlo, že post rečníkov obsadia tri ženy.

“Capitalism cannot be reformed. It must be replaced by an economic system which is based on fulfilling people’s needs, not maximizing profits.”

„Kapitalizmus nie je možné reformovať. Musí byť nahradený ekonomickým systémom, ktorý je založený na naplnení ľudských potrieb, nie maximalizáciu profitu.“

Tajomníčka FĽM v úvode svojho prejavu popísala svoju osobnú motiváciu angažovať sa v politike. Ďalej stručne priblížila súčasnú situáciu na Slovensku a charakterizovala tri piliere hnutia Socialisti.sk – solidaritu, ekológiu a mier. Prejav sa stretol s úspechom a vyslúžil si nadšený potlesk.

Členovia Links prejavili ľútosť nad tým, že dve hlavné mestá, ktoré od seba majú najkratšiu vzdialenosť v Európe, dosiaľ nespolupracovali. Teraz však už môžeme hrdo vyhlásiť, že máme za sebou prvý krok, ktorý túto situáciu zmení. A týchto krokov bude oveľa viac.

en_GBEN