Ministerka Dolinková siaha po NIHO

Ministerka zdravotníctva Dolinková pokračuje v neporozumiteľných rozhodnutiach. Tentokrát sa týkajú Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).

Ide o organizáciu, ktorá je zriadená podľa zákona 358/2021 (účinného vo svojej aktuálnej forme od začiatku tohto roka). Z právnej úpravy si môžeme vytiahnuť funkciu a fungovanie inštitútu. Jeho hlavnou úlohou je hodnotenie zdravotníckych technológií na účely kategorizácie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Táto kategorizácia je dôležitá napríklad pre určenie miery bezpečnosti liekov, ale aj, či budú preplácané poisťovňou a aká bude ich úradne určená cena. 

NIHO je vedené riaditeľom, ktorého vymenúva minister zdravotníctva na päť rokov na základe návrhu komisie. Pri výbere platia štandardné pravidlá ako bezúhonnosť či patričné vzdelanie a prax, ale aj pravidlo, že kandidát nemohol za posledné tri roky pracovať pre súkromnú poisťovňu (respektíve zdravotnú poisťovňu s menej ako 100% majetkovou účasťou štátu – na Slovensku teda hovoríme o súkromných poisťovniach Union a Dôvera). Podľa zákona je pri plnení úloh plne nezávislý a nestranný od štátnych orgánov, firiem a kohokoľvek iného. Funkcia riaditeľovi môže zaniknúť odvolaním, ktoré vykonáva minister zdravotníctva z dôvodu:

  1. odsúdenia za úmyselný trestný čin,
  2. obmedzenia spôsobilosti na právne úkony,
  3. vykonávania pre riaditeľa zakázaného ďalšieho povolania,
  4. neplnenie si svojich úloh,
  5. ak jeho konanie vyvoláva alebo môže vyvolať dôvodné pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.

O výbere riaditeľa NIHO rozhoduje 9-členná komisia, ktorá má 2 zástupcov rezortu zdravotníctva (aspoň jeden musí mať odpracovaných úhrnne najmenej desať rokov v oblasti hodnotenia zdravotníckych technológií pre obdobnú verejnú inštitúciu v zahraničí), a potom po 1 zástupcovi z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, organizácie združujúcej zdravotné poisťovne, ministerstva financií, Slovenskej lekárskej komory, NIHO a Slovenskej akadémie vied + jeden zástupca zastupuje pacientov a je navrhovaný verejným ochrancom práv. Členovia komisie majú rovnaké hlasovacie právo.

Ďalším orgánom je 4-členná dozorná rada s 1 zástupcom NIHO, 1 zástupcom min. fin., 1 zástupcom organizácie združujúcej zdravotné poisťovne a 1 zástupcu predkladá ministerstvo zdravotníctva.

Chystajú sa zmeny

Úloha NIHO je významná v tom, že lieky na Slovensko prichádzajú za priaznivejšie ceny, respektíve kontroluje nastavené ceny a prehodnocuje ich. Tým sa šetria peňaženky bežných Slovákov aj štátu. V roku 2022 sa tak ušetrilo skoro 53 miliónov €, minulý rok až 111 mil. €. Ide o balík peňazí väčší ako bola cena zrušeného benefitu na zuby (43 mil. €). Ako vysvetľuje Peter Števkov: „Ide vlastne o Útvar hodnoty za peniaze v zdravotníctve. Teda o inštitúciu, ktorá hodnotí, či nové zdravotnícke technológie majú dostatočný klinický prínos na to, aby ich štát preplácal z verejného zdravotného poistenia. […] Politici môžu byť, a často aj sú, ovplyvniteľní lobingom farmafiriem, ktoré sa snažia svoje lieky predať čo najdrahšie. Preto je potrebné, aby výhodnosť nových zdravotníckych technológií hodnotil nezávislý inštitút.“

Ako ďalej tvrdí Štandard, súčasný riaditeľ Staňák sa vo svojej kariére správal odborne. Od nástupu novej vlády nečelil ako odborník kritike a ministerka Dolinková nepociťovala potrebu sa s ním ohľadom jeho pracovného výkonu stretnúť. Podľa výročnej správy a dozornej rady NIHO za minulý rok inštitút plnil všetky kľúčové ukazovatele na 100%. Tento záver je o to úctyhodnejší, keď si vezmeme, že predsedom dozornej rady je analytik INESS-u – propagandistickej trúby kapitalistov, ktorá sa rozplače pri každom náznaku regulácií ich milovaného voľného trhu.

12.6. predložil poslanec za Hlas a člen zdravotníckeho výboru parlamentu Zdenko Sloboda pozmeňujúci návrh, ktorý novelizuje aj spomínaný zákon 358. Podľa opozičných poslancov tak urobil na poslednú chvíľu a bez príležitosti na širšiu diskusiu. Zmena zákona by spôsobila okrem iných aj nasledujúce zmeny:
1. na post riaditeľa NIHO sa bude môcť uchádzať človek s farmaceutickým alebo lekárskym vzdelaním – na rozdiel od doterajšej úpravy, ktorá umožňuje vzdelanie aj v oblastiach verejné zdravotníctvo, prírodné vedy, matematika, právo, ekonómia, etika alebo spoločenské vedy,

  1. na post riaditeľa NIHO sa bude môcť uchádzať aj človek, ktorý za posledné tri roky pracoval pre súkromnú poisťovňu,
  2. minister zdravotníctva bude môcť odvolať riaditeľa NIHO aj bez udania dôvodu.

Pod pozmeňovák sa dokopy podpísalo 21 poslancov. Pozrime sa na to, čo sa týmito zmenami dosiahne.

Nebezpečné následky

Zúženie kruhu potenciálnych kandidátov na riaditeľa NIHO je v pozmeňovacom návrhu odôvodnené zvláštne. Ako som už uviedol, výberová komisia sa skladá z odborníkov prakticky každého sektoru. Napriek tomu však predkladajúci poslanci tvrdia, že treba pri vysoko špecializovanej práci riaditeľa NIHO „pomôcť“ s výberom najvhodnejšieho kandidáta. V prvom rade treba povedať, že pôvodná úprava vôbec nezakazovala lekárom ani farmaceutom sa zúčastniť výberového konania. V druhom rade si musíme uvedomiť, že riaditeľ NIHO nie je radový zamestnanec, ale v prvom rade manažér. Bezpochyby musí mať prehľad v danom odbore, ale to nestačí. Zúžiť výber možných kandidátov s týmto nepomôže, práve naopak. To, že je niekto MUDr. alebo PharmDr. ešte neznamená, že dokáže riadiť takúto inštitúciu (rovnako, ako to neurčuje akýkoľvek iný titul). Aj ministerka Dolinková je doktorka práv a napriek tomu bola šéfkou Zväzu ambulantných poskytovateľov a v súčasnosti riadi rezort zdravotníctva. Nemala by teda podľa jej straníckeho kolegu podať demisiu a nechať priestor v rezorte lekárovi či inému zdravoťákovi?

Povolenie prechodu zamestnancov súkromných poisťovní do pozície riaditeľa NIHO je podľa mňa absolútny škandál. NIHO z časti rozhoduje o tom, aké veľké výdavky budú zdravotné poisťovne mať a po novej úprave to môžu byť práve top manažéri Unionu či Dôvery, ktorí budú o tomto rozhodovať? Taký očividný konflikt záujmov sme už dlho nevideli. Popri iným prepojeniam Dolinkovej garnitúry na Pentu (ktorá vlastní aj Dôveru) vyzerá tento krok vskutku skorumpovane. Navrhovatelia sa oháňajú odstraňovaním diskriminácie, pretože ako tvrdí napríklad aj Šimon Jeseňák v článku v Trende z augusta 2023 je diskriminačné, že sa toto pravidlo neuplatňuje na zamestnancov štátnej zdravotnej poisťovne. Ak im však tak veľmi toto pravidlo vadí, prečo ho nerozšíria na všetkých zamestnancov zdravotných poisťovní miesto toho, aby ho úplne zrušili? V pozmeňováku tvrdia, že to rozšíri okruh možných vysoko kvalifikovaných kandidátov. Ak je pre nás kvalifikovaný kandidát ten, čo je vo vrecku kapitalistu, bezpochyby. Ak nám však záleží na tom, aby NIHO a podobné inštitúcie napĺňali svoju funkciu, musíme zarezať vplyv súkromných spoločností, nie im ho rozširovať.

Čerešničkou na torte je už iba svojvoľné odvolanie riaditeľa bez udania dôvodu zo strany ministra zdravotníctva. Práve tento typ odvolávania má ministerka Dolinková veľmi rada (aj keď je pravda, že každá výmena vlády je sprevádzaná hromadnými politickými čistkami). Je neprípustné, aby údajne plne nezávislý a nestranný riaditeľ musel byť v neustálom strachu, či rozhodnutie jeho inštitúcie nepohnevá sponzorov toho-ktorého ministra a následne by prišiel o prácu iba preto, že ju vykonáva správne.

Navrhovaná úprava fungovania NIHO je iba ďalším podozrivým krokom, ktorý môže výrazne zvýšiť vplyv súkromných spoločností ako je Penta v našom zdravotníctve. My Socialisti hovoríme jasne – zdravie je právo, nie tovar!

.

.

.

Zdroje: NIHO, NR SR, Slov-Lex, teraz.sk, Štandard, aktuality.sk, SME

Foto prevzaté od: Robert Hüttner, Pravda; NIHO

sk_SKSK