Spoločné vyhlásenie slovenskej ľavice k Sýrii

[English below]

Šiesteho februára zasiahlo Sýriu a Turecku ničivé zemetrasenie, ktorého následkami zomrelo 53 000 ľudí a 130 000 bolo zranených. Stovky tisíc ľudí prišlo nielen o svojich blízkych, ale aj o strechu nad hlavou či živobytie. Celkové majetkové škody sa odhadujú na 100 miliárd eur. Svetová komunita sa preto v solidarite postavila na pomoc obetiam a vyslala či už svojich záchranárov, alebo materiálnu pomoc. Ani zmierňovanie tragédie sa však nezaobišlo bez politikárčenia. Zasiahnuté krajiny sú totiž geopoliticky odlišné. Turecko je dlhodobo dôležitou súčasťou NATO a pravidelne hrá Západ, Rusko i ostatné krajiny ako šachové figúrky. Využíva svoju nepostrádateľnosť voči imperialistickým ambíciám USA na to, aby samo praktikovalo vojny agresie na svojich susedoch. Tieto vojny ostávajú nepotrestané, pretože ide o krajinu pod ochranou veľmoci. Porovnajte si, napríklad, ako často sa do médií dostanú turecké exkurzie v Sýrii a koľkokrát bola spomenutá vojna na Ukrajine. Táto chránená pozícia Turecku otvorila dvere k prakticky všetkým veľmociam, a teda aj značná časť humanitárnej pomoci smerovala do tejto krajiny.

Druhou zasiahnutou krajinou je Sýria. Ide o štát, ktorý je už roky rokúce obeťou imperializmu USA. Ich iniciatívou vznikla svetová koalícia vojsk, ktoré vedú protiprávnu vojnu proti sýrskej vláde. Imperialistické snahy Západu sa tu však uskutočňujú aj menej nápadne, vo forme sankcií. Ich cieľom je vyhladovať miestnu populáciu a vytvoriť pôdu pre zmenu vlády prostredníctvom nedemokratického dosadenia prozápadného vedenia. Sankciami sýrsky ľud trpí už dlho, ich následky sa však vystupňovali zemetrasením zo začiatku februára. Okrem iného spôsobili, že humanitárna pomoc sa nemá ako dostať do krajiny, pretože lietadlá nesúce zdravotnícke pomôcky, jedlo či pitnú vodu nemôžu pristávať na lokálnych letiskách. Takéto obmedzenia pripravujú o život nevinných ľudí, ktorí umierajú od smädu a na následky zranení, pretože chýbajú základné liečivá. Za spomenutie stojí, že mimo Turecka či NATO voči Sýrii vykonáva nevyprovokované agresie aj Izrael. Ten už roky odmieta sústavné hlásenia o raketách či náletoch pochádzajúcich z jeho územia, ktorého následkami sa ničí sýrska infraštruktúra a trpia nevinní civilisti. Okupantská vláda Izraela, ktorá protizákonne osídľuje územie Palestínskeho štátu, sa nenechala zastaviť ani hrôzou zemetrasenia a vykonáva útoky napríklad na sýrske letiská, čím sa ďalej zhoršuje neľudské utrpenie populácie.

Front ľavicovej mládeže sa v duchu anti-imperialistického boja svetovej ľavice preto zapojil do medzinárodne koordinovanej protestnej akcie End the Siege. Spolu so súdruhmi v Palestíne, Kanade, USA, Británii, Írsku či Nemecku sme sa postavili proti sužovaniu nevinných ľudí v prospech globalizovaného kapitálu a naďalej pokračujeme v osvetovej činnosti v uliciach i na sociálnych sieťach.

Hnutie Socialisti.sk týmto vyjadruje svoj ostrý nesúhlas so sankciami uvalenými na Sýrsku arabskú republiku a pripája sa k požiadavke ich okamžitého skončenia. Tak, ako sme to videli na príklade Kuby, Venezuely a rôznych socialistických krajín počas histórie, nástroj ekonomických sankcií neslúži nikomu okrem záujmov vládnucej triedy a najviac ubližuje nám, medzinárodnej pracujúcej triede.

On 6 February, a devastating earthquake struck Syria and Turkey, killing 53 000 people and injuring 130 000. Hundreds of thousands of people lost not only their loved ones, but also their homes and livelihoods. The total property damage is estimated at EUR 100 billion. The world community has therefore stood up in solidarity to help the victims and has sent either its rescuers or material aid. However, even the mitigation of the tragedy has not been without politicking. The countries affected are geopolitically different. Turkey has long been an important part of NATO and regularly plays the West, Russia and other countries as chess pieces. It uses its indispensability in the face of US imperialist ambitions to practise wars of aggression against its neighbours. These wars go unpunished because it is a country under the protection of a great power. Compare, for example, how often the Turkish excursions in Syria make it into the media and how many times the war in Ukraine has been mentioned. This protected position has opened the door for Turkey to virtually all the great powers and, consequently, a considerable amount of humanitarian aid has been directed to this country.

The second country affected is Syria. This is a state that has been a victim of US imperialism for years. They have initiated a worldwide coalition of troops that are waging an illegal war against the Syrian Government. However, the imperialist efforts of the West are also being carried out here in a less conspicuous way, in the form of sanctions, with the aim of starving the local population and creating the ground for a change of government through the undemocratic installation of a pro-Western leadership. The Syrian people have been suffering from the sanctions for a long time, but their effects were exacerbated by the earthquake at the beginning of February. Among other things, they have made it impossible for humanitarian aid to reach the country, as planes carrying medical supplies, food or drinking water cannot land at local airports. Such restrictions are depriving innocent people of their lives, who are dying of thirst and from injuries because of the lack of basic medicines. It is worth mentioning that, apart from Turkey or NATO, Israel is also carrying out unprovoked aggressions against Syria. For years, it has rejected the constant reports of missiles or air strikes coming from its territory, the consequences of which are destroying Syrian infrastructure and causing innocent civilians to suffer. The occupying government of Israel, which is illegally settling the territory of the State of Palestine, has not been stopped even by the horror of the earthquake and is carrying out attacks on Syrian airports, for example, further exacerbating the inhuman suffering of the population.

In the spirit of the anti-imperialist struggle of the world left, the Leftist Youth Front of Slovakia has therefore joined the internationally coordinated protest action End the Siege. Together with comrades in Palestine, Canada, the USA, Britain, Ireland and Germany, we have stood up against the oppression of innocent people for the benefit of globalised capital, and we continue to raise awareness in the streets and on social media.

The Socialist.sk movement hereby expresses its strong opposition to the sanctions imposed on the Syrian Arab Republic and joins the demand for their immediate end. As we have seen with Cuba, Venezuela and various socialist countries throughout history, the instrument of economic sanctions serves no one’s interests except those of the ruling class and hurts us, the international working class, the most.

The statement was read out by our Vice-Chairwoman Alexandra Aganbegović on behalf of the LYFS, and by Vice-Chairman Miroslav Pomajdík on behalf of the Socialist.sk movement.

sk_SKSK